Privacyverklaring

Dit privacybeleid is conform de nieuwe Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Dit beleid is van toepassing op alle diensten van Chr. van den Heuvel & Zonen BV/Chr. van den Heuvel & Zonen Beheer BV. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

(1) Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers;
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

(2) Doorgifte aan derden;
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een interne digitale opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

(3) Direct marketing;
Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten, diensten en evenementen en u hier zo nodig een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een nieuwsbriefmailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de tekst onderaan iedere mailing.

(4) Publicatie;
In incidentele gevallen kunnen wij aan u gelinkte afbeeldingen gebruiken op sociale media, website en/of magazine, uitsluitend t.b.v. promotiedoeleinden.

(5) Bewaarperiode persoonsgegevens;
Indien u een offerte en/of product- en/of diensteninformatie bij ons heeft opgevraagd, zullen wij uw gegevens voor onbepaalde duur bewaren. Ook indien wij een offerte en/of product- en/of diensteninformatie van u hebben ontvangen, zullen wij uw gegevens voor onbepaalde duur bewaren.

(5) Uw rechten;
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u een email sturen naar info@chrvandenheuvel.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 


[Publicatiedatum Privacyverklaring, 17 mei 2018]